Carina-Nora Bockard, M.A.

Research Associate

Contact

Käte Hamburger Kolleg „Recht als Kultur“
Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung
Center for Advanced Study in the Humanities "Law as Culture"
Konrad-Zuse-Platz 1-3
53227 Bonn

Telephone: (+49) 228 / 73 540 48
Telefax: (+49) 228 / 73 540 54
E-Mail: cbockard@uni-bonn.de

Courses taught

  • Konflikt- und Gewaltsoziologie (together with Dr. Daniel Witte, WS 17/18)